Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Systema Sp. z o.o., zwana dalej jako Systema.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Systema jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)

Dane osobowe kontrahentów (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))

Dane osobowe pacjentów (imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące stanu zdrowia)

Dane osób uczestniczących w szkoleniach / warsztatach / kursach organizowanych przez Systema (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy)

Dane osób, które zapisały się na Newsletter (adres e-mail)

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)

* – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

Dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb realizacji wskazanego przez Państwa procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Systema. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

Dane osobowe kontrahentów

Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, realizacji umów łączących strony oraz realizacji ciążących na spółce obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Systema w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do biura rachunkowego) oraz dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Systema. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT), konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz uzasadniony interes administratora danych jakim jest nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Systema oraz realizacji łączących strony umów.

Dane osobowe pacjentów

Cele i podstawy przetwarzania danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów:

świadczenia usług z zakresu leczenia osteopatycznego i fizjoterapeutycznego, udzielania porad dietetycznych (Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia)

kontaktu telefonicznego / SMS w celu przesyłania przypomnień o nadchodzących wizytach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest przesyłanie przypomnień o nadchodzących wizytach)

marketingowych – w przypadku udzielenia przez Państwa stosownej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych)

Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane:

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

osobom upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej

Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać również:

dostawcy usług IT przetwarzający dane na zlecenie Systema, w tym firmy hostingowe i podmioty udostępniające oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną

Lekarze, osteopaci, dietetycy, fizjoterapeuci inni terapeuci współpracujący z Systema

Okres przechowywania Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Dane przetwarzane dla celów marketingowych będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowych

Informacja o profilowaniu Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.

Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług Systema sp. z o.o. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne a brak jej udzielenie nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

Dane osób uczestniczących w szkoleniach / warsztatach / kursach organizowanych organizowanych przez Systema

Cele i podstawy przetwarzania danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów:

organizacji szkolenia / warsztatu / kursu – weryfikacji obecności / wystawiania faktur (Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą oraz obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o VAT, Ustawa o rachunkowości)

wydawania zaświadczeń oraz prowadzeniu rejestru wydanych zaświadczeń (Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą)

marketingowych – w przypadku udzielenia przez Państwa stosownej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych)

Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane:

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać również:

dostawcy usług IT przetwarzający dane na zlecenie Systema, w tym firmy hostingowe i podmioty udostępniające oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną

Okres przechowywania Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Dane przetwarzane dla celów marketingowych będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowych.

Informacja o profilowaniu Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.

Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych przez Systema sp. z o.o. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne a brak jej udzielenie nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

Dane osób, które zapisały się na Newsletter

Cele i podstawy przetwarzania danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych -przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych)

Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane:

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu) przetwarzający dane na zlecenie Systema.

Okres przechowywania Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź też wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

Informacja o profilowaniu Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.

Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do usługi NEWSLETTER.

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Systema. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

W procesach przetwarzania danych osobowych Systema nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez Systema także w celu obrony przed roszczeniami jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk. Systema nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Systema moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;

wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod następujące dane kontaktowe: Systema Sp. z o.o., Ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, adres e-mail: gabinety@systema.com.pl

Informacje dotyczące plików cookie

O zasadach stosowania plików cookie przez Administratora mogą Państwa przeczytać więcej w tym miejscu